คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายฉลอง เงินทองแดง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเย็น วันดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสาโรจน์ เพียรศีล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม วงค์ษา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอี๊ด สุภาพ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุน ดีโลก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการจำเนียร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงฤทธิ์ อุ่นใจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิกิตติ์ จังหาร
ตำแหน่ง : กรรมการเลขานุการ