คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมหมาย ไชยแก้ว
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเย็น วันดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางศรีวรรณ กำศร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระธีรยุทธ ธีรธรรมโม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายมานพ ชุ่มเรือน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลนิตย์ หมื่นไชยวงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายทินกร แสงทะรา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงฤทธิ์ อุ่นใจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิกิตติ์ จังหาร
ตำแหน่ง : กรรมการเลขานุการ