กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายทนง ไขทา
ครู คศ.1 กลุ่มสาระสังคมศึกษา