ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบภายในโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 253
ศึกษานิเทศก์ ประจำกลุ่มดอยลาน เยี่ยมการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV
จดหมายข่าว โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
บริษัท บัดดี้กรุ๊ป จำกัด สนับสนุนเครื่องเล่นสำหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้มจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และเกมทางคณิตศาสตร์แห่งชาติ
26 มิถุนายน วันสุนทรภู่ โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม
English camp of National Geographic student expedition
ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่พันธ์ยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก
กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม ประจำปีการศึกษา 2562
เปิดค่ายอาสาพัฒนาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม YMCA Chingmai and Hongkong Campus. The second time
ยินดีต้อนรับนักศึกษาฮองกงและทีมงานค่ายพัฒนาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ครั้งที่ 2
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/262
ประชุมคณะครูโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม ประจำเดือน
การติดตามตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมสถานศึกษา
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2562
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา