กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนิตยา ชาร์ลสเวิร์ธ
ครูชำนาญการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางสาวเพ็ญนภา ขันแก้ว
ครูอัตราจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์

นายศรัณย์ วงค์สารภี
ครูชำนาญการ วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี