กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายศรัณย์ วงค์สารภี
ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)