คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นายทินกร แสงทะรา
ครูชำนาญการ ปฐมวัย

นางสาวพนัดดา จอมสวรรค์ กุมนา
ครูชำนาญการ ปฐมวัย